Iron Knob, South Australia, 2022,C Type photograph, 59.4 x 84.1 cm.

Iron Knob, South Australia, 2022, C Type photograph, 59.4 x 84.1 cm.