Ovahimba Maiden, Outjo, Namibia, 2011, giclee hybrid, 82 x 54 cm, signed in margin

Ovahimba Maiden, Outjo, Namibia, 2011, giclee hybrid, 82 x 54 cm, signed in margin

Ovahimba Maiden, Outjo, Namibia, 2011, giclee hybrid, 82 x 54 cm, signed in margin